Sundhedsvæsenet er under stigende pres i hele verden


Kravene til sundhedsvæsenet vokser, mens ressourcerne ofte ikke kan følge med. En måde at afhjælpe dette på er at aktivere borgerne, så de tager mere ansvar for egen sundhed. Sundhedsvæsenet får i højere grad brug for tidlig opsporing af personer der er i høj risiko for at udvikle behandlingskrævende tilstande, således at de kan støttes til at ændre livsvalg. Dette er en meget stor opgave, som kræver, at der er relevante data til rådighed, og at sundhedsvæsenet ændrer tilgang til det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Det kan vi i Infocura hjælpe med.


Den demografiske udvikling

I 1990 var vi 15 personer mellem 15 og 60 år til at understøtte én person over 60 år. I 2020 vil vi være fire personer til det samme!


Konsekvenser

Vi får altså aldrig flere penge eller flere varme hænder. Vi er i stedet nødt til at tænke nyt under overskriften ”Work smarter – not harder”.

Den gode historie er, at det jo faktisk er bedst for den enkelte og billigst for samfundet, hvis vi sætter hurtigt ind og sikrer en effektiv indsats.

I dag er der meget store problemer med, at borgere (gen)indlægges med helt enkle lidelser, der med det rette fokus let vil kunne undgås.

Ifølge Sundhedsstyrelsen drejer det sig om:

  • Dehydrering
  • Ernæringsproblemer
  • Fald
  • Lungebetændelse
  • Obstipation
  • Tryksår
  • Urinsvejsinfektioner

Infocuras Trinitï®-metode tilvejebringer data, som gør det muligt at opspore de borgere, der er i fare for at have behov for en indlæggelse pga. disse problemer.


Strukturreformen 2007

”Kommunerne får med kommunalreformen en større rolle på sundhedsområdet. Kommunerne får således det samlede ansvar for al genoptræning, som ikke foregår under indlæggelse. Dette ansvar deles før reformen med amterne. Fra amterne overtager kommunerne endvidere hovedansvaret for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i forhold til borgerne. Formålet er, at forebyggelse og sundhedsfremme integreres med de øvrige kommunale opgaver i borgernes nærmiljø, dvs. når kommunen er i kontakt med borgerne i daginstitutioner, skoler, ældrecentre mv. Desuden bliver behandling af alkohol- og stofmisbrug kommunernes ansvar efter 1. januar 2007. Kommunerne får også ansvaret for det specialiserede tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede mfl., som før reformen ligger hos amterne.”

Sundhedsministeriet, 2005


Den store og bevidste opgaveflytning af opgaver fra hospitalerne til kommunerne bliver for alvor effektueret, når de nye supersygehuse står færdige inden for den nærmeste årrække.

Infocura vil kunne gøre en meget stor og afgørende forskel i arbejdet med den nødvendige omstilling af sundhedsvæsenet.